Często zadawane pytania

Gdzie należy złożyć pozew, wniosek oraz inne pisma kierowane do sądu?

Należy je składać w Biurze Podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem za pośrednictwem poczty.

Biuro Podawcze w siedzibie Sądu Rejonowego w Strzyżowie, ul. 3 Maja 14, znajduje się w pokoju nr 8 na parterze.

 

Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko  i  adres  osoby  składającej  o  pozostałych  stron  oraz  ich pełnomocników

- oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

- sygnaturę akt sprawy, do której ma być dołączone,

- wymienienie załączników,

- własnoręczny podpis.

 

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

 

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych?

Taki wniosek może złożyć  osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie  i rodziny. Wniosek należy złożyć do sądu,  którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. Do wniosku należy załączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok.

Wniosek podlega opłacie.

 

Do jakiego sądu należy skierować pozew o rozwód lub separację ?

Do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa.
W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda.

 

Gdzie należy zwrócić się o udzielenie informacji o osobie (zapytanie o niekaralność)?

W tej sprawie należy zwrócić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Punkt ten mieści się w pokoju nr 53 na parterze (na prawo od głównego wejścia).

Telefon kontaktowy: 17 87-56-230.

Formularz wniosku do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz bezpośrednio we wskazanym Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-10-21 14:25
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2020-03-09 10:36
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 879