Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.05.12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.19

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe Sądu oraz dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Sądzie

Sąd Rejonowy w Strzyżowie
ul. 3 Maja 14
38-100 Strzyżów
e-mail: sekretariat@strzyzow.sr.gov.pl
tel. +48 17 2768 115
Osoba odpowiedzialna: Paweł Andreasik
e-mail: informatycy@strzyzow.sr.gov.pl
tel. + 48 17 2768 101

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Strzyżowie dysponuje trzema budynkami.

Budynek A to główny budynek Sądu, do którego prowadzi główne wejście od strony ul. 3 Maja. Budynek ten składa się z parteru i piętra. Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne, a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z wejścia bocznego od strony parkingu, gdzie zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych. Pracownik ochrony po otrzymaniu informacji kieruje osoby niepełnosprawne do bocznego wejścia w celu uruchomienia przez przeszkolonego pracownika platformy. Parter budynku A jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby skorzystania z obsługi pracowników sekretariatów znajdujących się na piętrze budynku, należy powyższe zgłosić pracownikowi ochrony, w celu skontaktowania się z pracownikiem, który obsłuży petenta na parterze. Biuro podawcze, kasa oraz pomieszczenie sanitarno - higieniczne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru – dostęp z głównego holu.

Do budynku B prowadzą dwa wejścia, jedno od strony wewnętrznego parkingu Sądu, zaś drugie z podjazdem do osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy budynkami A i B na parkingu wewnętrznym, wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek C znajduje się przy ul. 8 Marca. W budynku tym mieści się Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie oraz IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Jest to budynek wolnostojący składający się z parteru i piętra. Do pomieszczeń Sądu prowadzi wejście od strony parkingu, które jest wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku C wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia IV Wydziału Ksiąg Wieczystych za wyjątkiem archiwum są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Biuro podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie parteru.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-22 01:54
Opublikowany przez: admin
Aktualizowany dnia: 2021-08-16 10:05
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 270