Deklaracja dostępności

Wstęp

Sąd Rejonowy w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82t.j.). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://strzyzow.sr.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności powodowało by nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań sądu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył sąd,
 • treści będące w posiadaniu sądu, które nie zostały przez sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Strzyżów ul. 3 Maja 14 38-100 Strzyżów Sekretariat.

E-mail: sekretariat@strzyzow.sr.gov.pl

Telefon: 17 276 81 00

Osoba odpowiedzialna: Paweł Andreasik.

E-mail: webmaster@strzyzow.sr.gov.pl

Telefon: 17 276 81 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Adres: Sąd Rejonowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. 3 Maja 14

E-mail: sekretariat@strzyzow.sr.gov.pl

Telefon: 17 276 81 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Strzyżowie dysponuje trzema budynkami.

Budynek A to główny budynek Sądu, do którego prowadzi główne wejście od strony ul. 3 Maja. Budynek ten składa się z parteru i piętra. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z wejścia bocznego od strony parkingu, gdzie zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych. Pracownik ochrony po otrzymaniu informacji kieruje osoby niepełnosprawne do bocznego wejścia w celu uruchomienia przez wyznaczonego pracownika platformy. Parter budynku A jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby skorzystania z obsługi pracowników sekretariatów znajdujących się na piętrze budynku, należy powyższe zgłosić pracownikowi ochrony, w celu skontaktowania się z pracownikiem, który obsłuży petenta na parterze.

Do budynku B prowadzą dwa wejścia, jedno od strony wewnętrznego parkingu sądu oraz drugie z podjazdem do osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Budynek C znajduje się przy ul. 8 Marca. W budynku tym mieści się IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie. Jest to budynek wolnostojący składający się z parteru i piętra. Do pomieszczeń sądu prowadzi wejście od strony parkingu, które jest wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia IV Wydziału Ksiąg Wieczystych za wyjątkiem archiwum są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku głównego sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracownika ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali i ręczny wykrywacz metali. Osoba na wózku może przejechać obok bramki. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze wszystkich budynków. Na terenie wewnętrznym sądu wyznaczono 1 miejsce parkingowe pomiędzy budynkami A i B oraz 1 miejsce parkingowe przy budynku C dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku A i C znajdują się Biuro Podawcze. W sądzie dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w formie on-line.

Na teren i do budynków sądu można wejść z psem asystującym.

W celu ewentualnej pomocy, do osoby z niepełnosprawnością zostanie skierowany wyznaczony pracownik sądu.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j.).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-22 01:54
Opublikowany przez: admin
Aktualizowany dnia: 2023-06-28 10:26
Aktualizowany przez: Pawel Andreasik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 333